armeda.am Welcome to ArMA
 
ENG սկիզբ հղումներ կոնֆերանս ֆորումներ կապ
 
Ընդհանուր
Մեր մասին
Նպատակներ եւ խնդիրներ
Կառուցվածք
Կանոնադրություն
Կոնֆերանսներ
Ծրագրեր
 
Անդամակցություն
Ներածություն
Իրավունքներ
Ինչպես անդամակցել
Անդամակցել
Անդամավճար
Մեր անդամները
 
Մրցանակներ
Պատվոգրեր
Պատվավոր մրցանակ
Գ.Հարությունյանի կրթաթոշակ
Դրամաշնորհներ
 
Բժիշկների համար
Գրադարան
Բեռնաթափումներ
Աշխատատեղեր
Ուղեցույցներ
 
Պացիենտների համար
Տեղեկատվություն
 
Էլ. տեղեկատու
2007
2006
2005
 
Աջակցություն ՀԲԱ-ին
Համագործակիցներ
Նվիրատվություններ
Հովանավորներ
Աջակցե՛ք ՀԲԱ-ին
Կանոնադրություն

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. «Հայկական բժշկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը (հետագայում` Ասոցիացիա) կամավոր, անկախ, նյութական շահեր չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որ ստեղծված է և գործում է ՀՀ Սահմանադրության, գործող օրենսդրության և սույն կանոնադրության դրույթների հիման վրա` առաջնորդվելով օրինականության, իրավահավասարության, հրապարակայնության, անդամների կամավորության, խղճի և արդարամտության սկզբունքներով:

1.2. Ասոցիացիան գործում է ՀՀ տարածքում և օտարերկրյա պետություններում, այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

1.3. Ասոցիացիան կարող է համագործակցել հասարակական միությունների և կազմակերպությունների, պետական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների, հիմնադրամների, անհատների և այլոց հետ:

1.4. Ասոցիացիայի գտնվելու վայրն է. ՀՀ, ք.Երևան, 375002/ Թումանյան փ, 38 շենք, բն. 9, հեռ..534863, 535868:

1.5. Ասոցիացիայի անունը.
հայերեն` «Հայկական բժշկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն,
անգլերեն` "Armenian Medical Association" Non-Governmental Organization.

1.6. Ասոցիացիայի խորհրդանիշը` հավերժության խորհրդանշանի ‎ֆոնի վրա տեղադրված է ջահ, որի կրակը գունազարդված է Հայաստանի Պետական Դրոշի գույներով: Ջահի շուրջբոլորը տեղադրված են բժշկության խորհրդանիշեր` երկու օձ: Շրջանակի մեջ գրված են Ասոցիացիայի անվան հայերեն և անգլերեն տարբերակները:

2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

2.1. Ասոցիացիայի հիմնական նպատակներն են` իր գործունեությամբ նպաստել բժշկագիտության և գործնական բժշկության զարգացմանը, Հայաստանում արդի չափանիշներին համապատասխան առողջապահական համակարգի կայացմանը և քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը:

2.2. Սույն նպատակների սահմաններում Ասոցիացիան առաջնահերթ խնդիրներ է դնում.

  • աջակցել հետդիպլոմային շարունական կրթությանը Հայաստանում
  • կազմակերպել բժշկական և բժշկա-կենսաբանական գիտական հետազոտություններ
  • նպաստել նորագույն բժշկական տեխնոլոգիաների, մոտեցումների ներդրմանը Հայաստանում
  • համագործակցել Հայաստանի և արտերկրի բժշկական կազմակերպությունների հետ
  • աջակցել և գործուն մասնակցություն ունենալ առողջապահական համակարգում ընթացող բարեփոխումներին և գործընթացներին
  • աջակցել քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանն ուղղված իրակնացվող միջոցառումներին
  • պաշտպանել իր անդամների իրավունքներն ու շահերը

2.3. Առաջնահերթ խնդիրների լուծման ապահովման նպատակով Ասոցիացիան իրականացնում է բազմաբնույթ տեսական և գործնական միջոցառումներ, համակարգային վերլուծություններ, սոցիոլոգիական հարցումներ, քննարկումներ, գիտական սեմինարներ, ուսուցողական դասընթացներ, խորհրդատվություն, գիտաժողովներ, դրանց արդյունքների ամփոփմանը, քննարկմանն ու հրապարակայնության ապահովմանն ուղղված տեղեկատվական, թարգմանչական, հրատարակչական և այլ բնույթի աշխատանքներ և այլն:

3. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.1. Ասոցիացիայի անդամ կարող է լինել բժշկական և բժշկա-կենսաբանական կրթություն ունեցող կամ ուսումնառության մեջ գտնվող 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր անձ` անկախ սեռից, ազգությունից, կրոնական դավանանքից և քաղաքական համոզմունքներից, որն ընդունում է սույն կանոնադրությունը և մուծում անդամավճարը:

3.2. Ասոցիացիայի անդամ է համարվում նախագահի անունով դիմում ներկայացրած այն քաղաքացին, որի օգտին Գործադիր վարչությունը դրական որոշում է կայացնում:

3.2. ԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԸ

3.2.1. Ասոցիացիայի շարքային անդամ: Կարող է լինել բժշկական և բժշկա-կենսաբանական կրթություն ստացած մինչև 65 տարեկան ցանկացած անձ:

3.2.2. Ասոցիացիայի ուսումնառող անդամ: Այս կատեգորիայի անդամ կարող են լինել բժշկական և բժշկա-կենսաբանական կրթական պրոցեսի մեջ գտնվող անձիք:

3.2.3. Ասոցիացիայի տարեց անդամ: Այս կատեգորիայի անդամ կարող են դառնալ 65 տարեկանից բարձր անձիք կամ թոշակառուներ:

3.2.4. Ասոցիացիայի վաստակավոր անդամ: Անդամության այս կատեգորիան շնորհվում է գիտական, կրթական և մասնագիտական մեծ ավանդ ունեցող անհատներին:

3.2.5. Ասոցիացիայի պատվավոր անդամ: Այս կատեգորիան շնորհվում է Հայաստանում գիտական, կրթական և հասարակական մեծ ներդրում ունեցող և միջազգային ճանաչում ունեցող անհատներին:

3.2.6. Անդամության կատեգորիաներում անդամների առաջադրման և հաստատման կանոնանակարգը հաստատվում է Գործադիր վարչության կողմից:

3.3. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԱՆԴԱՄԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ Է

3.3.1. Պահպանել Ասոցիացիայի կանոնադրային դրույթները և կատարել որոշումները:

3.3.2. Ցուցաբերել հնարավոր աջակցություն Ասոցիացիայի գործունեությանը:

3.3.3. Ժամանակին մուծել անդամավճարը:

3.3.4. Բարձր պահել Ասոցիացիայի հեղինակությունը:

3.4. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԱՆԴԱՄԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ

3.4.1. Ընտրվել նրա ղեկավար մարմիններում, բացառությամբ Ասոցիացիայի ուսումնառող և տարեց անդամների:

3.4.2. Ընտրել նրա ղեկավար մարմիններին:

3.4.3. Խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցել Ասոցիացիայի բոլոր մարմինների նիստերին, անկախ իր այդ մարմիններում ներգրավվածությունից:

3.4.4. Ըստ մասնագիտության ընդգրկվել համապատասխան սեկցիայում:

3.4.5. Դիմել առաջարկություններով, դիմումներով և հարցումներով Ասոցիացիայի ղեկավար մարմիններին:

3.4.6. Ասոցիացիայի ղեկավար մարմինների որոշումների հետ իր անհամաձայնության դեպքում բողոքարկել դրանք Վերստուգիչ հանձնաժողով և ստանալ պատասխան 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

3.4.7. Իր անդամության կասեցման մասին որոշումները բողոքարկել Վերստուգիչ հանձնաժողով և պատասխան ստանալ 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

3.4.8. Ազատ դուրս գալ Ասոցիացիայի անդամակցությունից, այդ մասին տեղյակ պահելով Ասոցիացիայի ղեկավարությանը:

3.5. Տվյալ կանոնադրության խախտման, հակաիրավական արարքների համար Ասոցիացիայի անդամը ենթակա է հեռացման: Հեռացման հարցը որոշվում է Համագումարում Նախագահի ներկայացմամբ: Նախքան Համագումարը ործադիր վարչությունն իրավունք ունի կասեցնել տվյալ անդամի անդամությունը Ասոցիացիայում:

3.6. Կասեցման բողոքարկման հարցը Վերստուգիչ հանձնաժողովը 5 օրվա ժամկետում քննում է և իր եզրակացությունները ներկայացնում Նախագահին և անհրաժեշտության դեպքում Համագումարին:

3.7. Ասոցիացիան կարող է շնորհել Ասոցիացիայի պատվավոր անդամի կոչումª հասարակական, բարեգործական, գիտական կամ այլ գործունեության համար:

3.8. Ասոցիացիան պատասխանատու չէ իր անդամների գործունեության համար, անդամները պատասխանատու չեն Ասոցիացիայի գործունեության համար:

4. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՍԵԿՑԻԱՆԵՐԸ

4.1. Ասոցիացիան կարող է ունենալ առանձնացված ստորաբաժանումներ և մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ ինչպես Հայաստանում, այդ թվում նաև օտարերկրյա պետություններումª այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

4.2. Առանձնացված ստորաբաժանումները ստեղծվում են թվով 7-ից ոչ պակաս անդամների առկայության դեպքում` ըստ ՀՀ վարչատարածքային բաժանման սկզբունքի, ինչպես նաև ըստ երկրների կամ տարածաշրջանի:

4.3. Ասոցիացիայի առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգը և աշխատակարգը հաստատվում է Ասոցիացիայի Գործադիր վարչության կողմից:

4.4. Ասոցիացիայի կազմում գործում են գիտական Սեկցիաներ, որոնք կազմվում են միևնույն կամ հարակից մասնագիտություն ունեցող 10 անդամներից, յուրաքանչյուր անդամ կարող է ընդգրկվել մեկ սեկցիայում:

4.5. Սեկցիաները գործում են համաձայն իտական խորհրդի կողմից հաստատված կանոնակարգի:

4.6. Սեկցիաները իրենց ժողովում 2 տարի ժամկետով ընտրում են սեկցիայի նախագահ, որը ասոցիացիայի Նախագահի կողմից ներկայացվելուց և իտական խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո համարվում է իտական խորհրդի անդամ:

4.6.1. Մինչև գիտական խորհրդի լիարժեք ձևավորումը, կամ նվազագույնը 7 անդամի առկայությունը սեկցիայի նախագահները համարվում են գիտական խորհրդի անդամ` Ասոցիացիայի նախագահի որոշմամբ:

4.7. Ասոցիացիայի Նախագահի նախաձեռնությամբ և գիտական խորհրդի համաձայնությամբ կարող է տեղի ունենալ սեկցիայի նախագահի արտահերթ ընտրություն:

5. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

5.1. Ասոցիացիայի ղեկավար մարմիններն են`Համագումարը, Նախագահը, Գիտական խորհուրդը, Գործադիր վարչությունը և Վերստուգիչ հանձնաժողովը:

5.2. Համագումարը Ասոցիացիայի բարձրագույն ղեկավար մարմինն է, որն իր հերթական նիստերն է գումարում 2 տարին մեկ անգամ, Համագումարի օրակարգի, նրա աշխատանքն սկսելու տեղի, օրվա ու ժամի մասին մասնակիցները ործադիր վարչության կողմից պետք է ծանուցվեն ոչ ուշ, քան Համագումարի անցկացման օրվանից 90 աշխատանքային օր առաջ: Արտահերթ Համագումար կարող է հրավիրվել Ասոցիացիայի նախագահի, Ասոցիացիայի անդամների 1/3-ի կամ Վերստուգիչ հանձնաժողովի պատճառաբանված պահանջի դեպքում, ոչ ուշ, քան 14 օրացուցային օրվա ընթացքում: Համագումարի օրակարգի, նրա աշխատանքն սկսելու տեղի, օրվա ու ժամի մասին մասնակիցները ործադիր վարչության կողմից պետք է ծանուցվեն ոչ ուշ, քան Համագումարի անցկացման օրվանից 3 աշխատանքային օր առաջ:

Պատվիրակների ներկայացուցչության նորմը որոշում է Գործադիր վարչությունը:

5.3. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ

5.3.1. Իրավասու է որոշումներ կայացնել, եթե նիստին ներկա են պատվիրակների ընդհանուր թվի 1/2-իցավելի մասնակիցներ:

5.3.2. Որոշումներն ընդունվում են պատվիրակների ընդանուր թվի պարզ մեծամասնությամբ: Բացառությամբ կանոնադրության ընդունման կամ փոփոխման, Նախագահին անվստահություն հայտնելու, ինչպես նաև Ասոցիացիայի վերակազմակերպման կամ լուծարման մասին որոշումներից: Վերջիններս ընդունվում են պատվիրակների ընդհանուր թվի ձայների 2/3-ով:

5.3.3. Լսում և գնահատում է պատասխանատու մարմինների զեկուցումներն ու հաշվետվությունները:

5.3.4. Հաստատում է Ասոցիացիայի ծրագրերը և բյուջեն:

5.3.5. 2 տարի ժամկետով ընտրում է Նախագահ:

5.3.6. Ընտրում է Վերստուգիչ հանձնաժողովի 5 անդամներին 2 տարի ժամկետով:

5.3.7. Որոշում է Ասոցիացիայի վերակազմակերպման կամ լուծարման մասին հարցը:

5.3.8. Հաստատում է կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման հաշվետվությունները:

5.4. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ

5.4.1. Ընտրվում է Ասոցիացիայի համագումարի կողմից 2 տարի ժամկետով:

5.4.2. Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում ղեկավարում է Ասոցիացիայի գործունեությունը:

5.4.3. Հանդիսանում է Գիտական խորհրդի նախագահ:

5.4.4. Նախագահում է Գիտական խորհրդի նիստերին:

5.4.5. Նշանակում և ազատում է Գործադիր վարչության անդամներին: Նշանակված ործադիր վարչության կազմը ներկայացնում իտական խորհրդի հաստատմանը:

5.4.5.1. Մինչև Գիտական խորհրդի լիարժեք ձևավորումը կամ նվազագույնը 7 անդամի առկայությունը գործադիր վարչության անդամները նշանակվում կամ ազատվում են Ասցիացիայի նախագահի կողմից:

5.4.6. Գործադիր վարչության հետ կազմակերպում է հերթական և արտահերթ համագումարները:

5.4.7. Պատրաստում է հաշվետվություններ համագումարին, ստեղծում մշտական հանձնաժողովներ:

5.4.8. Առաջարկություն է ներկայացնում Գործադիր վարչությանը Ասոցիացիայի պատվավոր անդամի կոչում շնորհելու մասին, որի կողմից հավանությունստանալուց հետո ներկայացվում է Գիտական խորհրդի հաստատմանը:

5.4.9. Գործադիր վարչությանն է ներկայացնում իր անունով գրված դիմումները Ասոցիացիային անդամակցելու համար:

5.4.10. Բավարար գիտական ակտիվություն չցուցաբերած սեկցիաներում Գիտական խորհրդի համաձայնությամբ կարող է կազմակերպել սեկցիայի նախագահի նոր ընտրություններ:

5.4.11. Ներկայացնում է Ասոցիացիայի շահերն այլ մարմիններում:

5.4.12. Ամենօրյա տեխնիկական աշխատանքներն իրականցնելու նպատակով ձևավորում է աշխատակազմ:

5.4.13. Նշանակում և ազատում է Ասոցիացիայի հաստիքային աշխատակիցներին:

5.4.14. Տրամադրում է լիազորագրեր և վստահագրեր:

5.4.15. Իրականացնում է ասոցիացիաի ֆինանսական և տնտեսական գործունեությունը:

5.4.16. Ասոցիացիայի անունից առանց լիազորագրերի կնքում է պայմանագրեր, վարում բանակցություններ:

5.4.17. Կատարում է Ասոցիացիայի ղեկավարման բոլոր մյուս անհրաժեշտ ֆունկցիաները, որոնք համագումարի իրավասությունների մեջ չեն մտնում:

5.4.18. Նախագահի բացակայության դեպքում նրա հանձնարարությամբ պարտականությունները կատարում է Պատասխանատու քարտուղարը:

5.5. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

5.5.1. Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում Ասոցիացիայի բարձրագույն գիտական ղեկավար մարմինն է:

5.5.2. Ձևավորվում է սեկցիաների նախագահներից:

5.5.3. Իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի ձևով, որոնք հրավիրվում են Նախագահի կողմից, ոչ ուշ քան 3 ամիսը մեկ անգամ:

5.5.4. Նիստը համարվում է կայացած, եթե մասնակցում են անդամների կեսից ավելին, որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ, նիստերը նախագահում է Ասոցիացիայի նախագահը, քարտուղարությունն իրականացնում է Գիտական քարտուղարը:

5.5.5. Հաստատում է Գործադիր վարչության կազմը:

5.5.6. Նախագահի ներկայացմամբ հաստատում է Գիտական խորհրդի նոր անդամներին:

5.5.7. Քննարկում և հաստատում է սեկցիաների կողմից ներկայացված գիտական ծրագրերը:

5.5.8. Լսում և գնահատում է հաշվետվություններ ծրագրերի իրականացման և ընթացքի վերաբերյալ:

5.5.9. Շնորհում է Գիտական խորհրդի պատվավոր անդամի կոչում:

5.6.  ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.6.1. Բաղկացած է 4 քարտուղարներից` Պատասխանատու քարտուղար, Ֆինանսական քարտուղար, Գիտական քարտուղար, Երիտասարդական հարցերով քարտուղար, և 6 կոմիտեների նախագահներից, Անդամակցության, Կրթական, Կլինիկական, Հրատարակչական աշխատանքների, Արտաքին կապերի և Հասարակության հետ կապերի:

Գործադիր վարչությունը ընտրվում է 1 տարի ժամկետով:

5.6.1.1. Կոմիտեները գործում են համաձայն գործադիր վարչության կողմից հաստատված կանոնակարգի:

5.6.2. Նշանակվում է Նախագահի և հաստատվում Գիտական խորհրդի կողմից:

5.6.2.1. Մինչև Գիտական խորհրդի լիարժեք ձևավորումը կամ նվազագույնը 7 անդամի առկայությունը, գործա‎դիր վարչության անդամները նշանակվում կամ ազատվում են Ասոցիացիայի նախագահի կողմից:

5.6.3. Իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի ձևով, որոնք հրավիրվում են Նախագահի կողմից, ոչ ուշ քան 2 շաբաթը մեկ անգամ:

5.6.4. Նիստը համարվում է կայացած, եթե մասնակցում են անդամների կեսից ավելին, որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ, նիստերը նախագահում է Ասոցիացիայի նախագահը, քարտուղարությունն իրականացնում է Պատասխանատու քարտուղարը:

5.6.5. Ասոցիացիայի Նախագահի ներկայացմամբ հաստատում է վճարովի աշխատակիցների հաստիքացանկը:

5.6.6. Իրականացնում է Ասոցիացիայի գործունեության ընթացիկ ծրագրերը:

5.6.7. Կազմակերպում է ժամանակավոր հանձնաժողովներ, ծրագրերի իրականացման խմբեր:

5.6.7.1. Ասոցիացիայի Նախագահի ներկայացմամբ վավերացնում է Ասոցիացիայի անդամակցությունը:

5.6.7.2. Շնորհում է Ասոցիացիայի Վաստակավոր անդամի կոչում:

5.6.8. Վարում է Ասոցիացիայի անդամների հաշվառում:

5.6.9. Սահմանում է մուտքի վճարի և անդամավճարի չափերը:

5.6.10. Կասեցնում է անդամի անդամակցությունը Ասոցիացիային և զեկուցում է դրա մասին Նախագահին:

5.6.11. Վարում է Ասոցիացիայի գործավարությունը, իրականացնում է մշտական կապ առանձնացված ստորաբաժանումների և տնտեսական ընկերությունների հետ:

5.6.12. Լսում է իր անդամների տեղեկատվությունը ընթացիկ գործունեության մասին:

5.6.13. Լսում և գնահատում է հանձնաժողովների և այլ ստորաբաժանումների տեղեկատվությունը ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ:

5.7. Ասոցիացիայի Վերստուգիչ հանձնաժողովը

5.7.1. Ընտրվում է Ասոցիացիայի համագումարի կողմից 2 տարի ժամկետով:

5.7.2. Վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստերը գումարվում են ըստ անհրաժեշտության, կամ 6 ամիսը մեկ անգամ, նիստը համարվում է կայացած, եթե մասնակցում են անդամների կեսից ավելին, որոշումները համարվում են ընդունված հանձնաժողովի անդամների մեծամասնության կողմ քվեարկելու դեպքում:

5.7.3. Հսկողություն է իրականացնում Ասոցիացիայի ղեկավար մարմինների կողմից կանոնադրության և որոշումների կատարման նկատմամբ, կասեցնում է որոշումները, եթե դրանք չեն համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը:

5.7.4. Վերահսկողություն է իրականացնում Ասոցիացիայի մարմինների ֆինանսական գործունեության նկատմամբ:

5.7.5. Քննարկում է Ասոցիացիայի անդամների իրեն ուղղված բողոքները և պատասխանում դրանց ամենաուշը 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

5.7.6. Վերստուգիչ հանձնաժողովի աշխատանքը որոշվում է սույն կանոնադրությամբ և իր կողմից ընդունված աշխատակարգով:

6. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ԵՎ ՕՏԱՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

6.1. Ասոցիացիան որպես սեփականություն կարող է ունենալ շենքեր, շինություններ, բնակարանային ֆոնդեր, տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ, դրամական միջոցներ, բաժնետոմսեր, այլ արժեթղթեր և օրենքով չարգելված այլ գույք, որը կարող է ձեռք բերել սեփական միջոցներով, ստանալ նվիրատվությամբ կամ կտակի կարգով:

6.2. Ասոցիացիայի միջոցները գոյանում են.

6.2.1. Անդամների մուտքավճարներից և անդամավճարներից:

6.2.2. Նվիրատվություններից, կտակներից և հանգանակություններից, պետական կամ մասնավոր տնտեսվարող և հասարակական կազմակերպությունների մասհանումներից, դրամաշնորհներից:
6.2.3. Իր կողմից հիմնված տնտեսական ընկերությունների արտադրական, առևտրական, միջնորդական և այլ գործունեության եկամուտների մասհանումներից:

6.2.4. ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից:

6.3. Ասոցիացիայի միջոցները կարող են ծախսվել միայն սույն կանոնադրության նպատակների և խնդիրների իրականացման համար:

6.4. Ասոցիացիան կարող է ունենալ աշխատակիցների վճարովի հաստիքներ:

6.5. Ասոցիացիայի անդամը նրա սեփականության նկատմամբ բաժնի իրավունք չունի:

6.6. Կազմակերպչական ծախսերի մասնաբաժինը չի գերազանցում տարեկան ընդհանուր ծախսերի 70 (յոթանասուն) տոկոսը:

7. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

7.1. Ասոցիացիան ձեռք է բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից պետական գրանցման պահից:

7.2. Ասոցիացիան ունի իր անվամբ կնիք, պաշտոնաթղթեր, ինքնուրույն հաշվեկշիռ, բանկերում ունի հաշվարկային, ընթացիկ և այլ հաշվեհամարներ ինչպես ազգային դրամով, այնպես էլ տարադրամով:

7.3. Ասոցիացիան կարող է ունենալ իր խորհրդանիշը, որը հաստատվում է Համագումարի կողմից:

7.4. Ասոցիացիան իր գործունեությունն իրականացնում է լրիվ տնտհաշվարկի, ինքնաֆինանսավորման եւ ինքնակառավարման սկզբունքով:

8. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

8.1. Ասոցիացիայի վերակազմակերպումը և միաձուլումը, միացումը, բաժանումը, առանձնացումը, վերակազմավորումը կամ լուծարումը կատարվում է Համագումարի որոշմամբ` ընդունված Ասոցիացիայի Համագումարի պատվիրակների ընդանուր թվի 2/3-ի կողմ քվեարկելու դեպքում կամ դատարանի որոշմամբ:

8.2. Ասոցիացիան կազմակերպության լուծարման մասին պարտավոր է հնգօրյա ժամկետում գրավոր հայտնել ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը:

8.3. Ասոցիացիան Արդարադատության նախարարության համաձայնությամբ կազմավորում է լուծարքային հանձնաժողով և օրենքով սահմանված կարգով սահմանում է լուծարման կարգը և ժամկետները:

8.4. Ասոցիացիայի լուծարման դեպքում լուծարքային հանձնաժողովը պարտադիր վճարումներն իրականացնելուց հետո մնացած գույքը, լուծարման մասին որոշում կայացրած մարմնի կողմից սահմանված կարգով, օգտագործում է Ասոցիացիայի կանոնադրական նպատակների ու խնդիրների իրականացման համար, եթե դա անհնարին է, ապա գումարը փոխանցվում է պետական բյուջե:

22222
Լրահոս
Բժշկական էթիկայի կանոնակարգ (16-07-2008)
Երիկամների կծիկային ֆիլտրացիայի հաշվարկման ծրագրի (11-09-2009)
Առողջապահության համակարգի վերաբերյալ քննարկումը (27-03-2009)
Շուտով կավարտվի ԵՊԲՀ հայկ. բուժ.ֆակ.-ի 93թ. շրջանավարտների էջը (27-10-2008)
Սեմինար՝ «Առողջապահության համակարգի բարեշրջումների հիմնախնդիրները» թեմայով (05-06-2008)
Սեմինար՝ «Պարկինսոնի հիվանդություն և այլ շարժողական խանգարումներ» թեմայով (27-04-2008)

  Hosted by e-Armenians.com and Listed in H&L Directory | Առողջապահություն եւ իրավունք